27 / February / 2020 : 15-33

Russia Federation Council delegation visits Armenian Genocide Memorial in Yerevan

YEREVAN. – A delegation from the Committee on Foreign Affairs of the Russian Council of the Federation paid a visit to the Armenian Genocide Memorial in Yerevan, the capital city of Armenia.

 

Joint meeting of the Standing Committee on Foreign Relations of the Armenian National Assembly (NA) and of the Committee on Foreign Affairs of the Russian Council of the Federation will get underway Tuesday at the NA.

Author's cover photo
Published on 27 / February / 2020 : 15-33
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 2096times
Latest news