27 / February / 2020 : 16-28

ANCA SFV West Chapter to host conference on 30th anniversary of Artsakh Liberation Movement

The ANCA-San Fernando Valley West Chapter has organized a one day conference in honor of the 30th anniversary of the Artsakh Liberation Struggle to recap the history and demand of its people to self-determination, as well as to review international resolutions and agreements pertaining to its legal status.

The one-day conference will feature presentations by historian Garo Moumdjian, Ph.D, Editor and Columnist Harut Sassounian, ANCA National Board Member Steven Dadaian, Esq., A.R.F. Western US Central Committee Member Levon Kirakosian, Esq., and A.R.F. Western US Central Committee Member Vache Thomassian, Esq.

The conference will be held on Saturday March 17, 2018.

Author's cover photo
Published on 27 / February / 2020 : 16-28
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 1885times
Latest news