20 / March / 2020 : 07-46

34-Year-Old Armenian Man Dies of Coronavirus in Pasadena

A 34-year-old Armenian man from Glendora died Thursday in a Pasadena hospital after being diagnosed with the coronavirus just last week. He had visited Disney World in Orlando, Florida before returning to Los Angeles. He became the second person in LA County to succumb to the coronavirus.

Jeffrey Ghazarian died Thursday morning at a Pasadena hospital, where he was hooked up to a ventilator for five days, after being diagnosed with the coronavirus on March 13.

“He suffered a lot and put up a good fight. We will miss our Jeff everyday but we are thankful for all the fun happy memories of the times we had together,” his sister wrote on his Facebook page, according to TMZ.

Ghazarian’s family told TMZ that he flew from Los Angeles to Orlando on March 2 for a work conference, but stayed a few extra days to visit Disney World and Universal theme parks with friends.

According to his family, on March 7 Ghazarian developed a cough, and the next day he coughed up blood. He flew back to LAX on March 9 and immediately went to the emergency, where he also had a high fever. The family told TMZ that a chest x-ray confirmed Ghazarian had pneumonia, and he was tested for COVID-19 and sent home with fluids and antibiotics and instructed to self-quarantine until he got the results back.

On March 13, the results of his test came back positive for the coronavirus. According to TMZ, Ghazarian was given a portable oxygen meter to keep an eye on his. On March 14 he was taken by ambulance to the hospital and quickly transferred to the ICU when it was discovered his lungs were 60 to 70 percent blocked with pneumonia. Doctors decided the best path forward was to sedate and intubate, hoping a ventilator would help his lungs heal, according to family accounts to TMZ.

Ghazarian passed away Thursday morning. His family said he was he had a history of asthma and frequent bronchitis as a child, though he outgrew that. He also had undergone surgery for testicular cancer back in 2016.

Author's cover photo
Published on 20 / March / 2020 : 07-46
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 9398times
Latest news