15 / March / 2020 : 09-42

Ian Goldin: Coronavirus will hit economy like 2008 crash

Six years ago globalisation and development expert Ian Goldin predicted that the next economic crash would be caused by a pandemic.

Mr Goldin told Hardtalk's Zeinab Badawi that the economic effects of the coronavirus are probably going to be equivalent to the 2008 financial crash.

If countries responded by rapidly addressing the crisis and transferring money to those that most needed it, it might be possible to avoid the worst of effects, he explained, but there were many unknowns and it was not clear how quickly the economy might recover.

Watch the full interview on BBC World News on Thursday 12 and Friday 13 March 2020 or watch again on BBC iPlayer (UK only).

Author's cover photo
Published on 15 / March / 2020 : 09-42
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 5219times
Latest news