15 / March / 2020 : 19-46

Crush of American travelers from Europe at O'Hare

Massive lines to exit Chicago O'Hare International Airport developed Saturday night as American travelers returned home from a European continent targeted by White House travel restrictions.

On Twitter the airport acknowledged the crush: "Customs processing is taking longer than usual inside the Federal Inspection Services (FIS) facility owing to enhanced #COVID19 screening for passengers arriving from Europe."

The U.S. Department of Homeland Security on Friday warned returnees from Europe, Iran and China they could face "enhanced entry screening where the passenger will be asked about their medical history, current condition, and asked for contact information for local health authorities," according to DHS.

O'Hare said Chicago police officers were handing out water to people in line. It said it was urging the federal government to staff up to help passengers get through the process quicker.

Author's cover photo
Published on 15 / March / 2020 : 19-46
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 1713times
Latest news