19 / March / 2020 : 16-10

Japanese flu drug 'clearly effective' in treating coronavirus, says China

 

Shares in Fujifilm Toyama Chemical, which developed favipiravir, surged after praise by Chinese official following clinical trials.

Medical authorities in China have said a drug used in Japan to treat new strains of influenza appeared to be effective in coronavirus patients, Japanese media said on Wednesday.

Zhang Xinmin, an official at China’s science and technology ministry, said favipiravir, developed by a subsidiary of Fujifilm, had produced encouraging outcomes in clinical trials in Wuhan and Shenzhen involving 340 patients.

“It has a high degree of safety and is clearly effective in treatment,” Zhang told reporters on Tuesday.

Patients who were given the medicine in Shenzhen turned negative for the virus after a median of four days after becoming positive, compared with a median of 11 days for those who were not treated with the drug, public broadcaster NHK said.

In addition, X-rays confirmed improvements in lung condition in about 91% of the patients who were treated with favipiravir, compared to 62% or those without the drug.

Fujifilm Toyama Chemical, which developed the drug – also known as Avigan – in 2014, has declined to comment on the claims.

Author's cover photo
Published on 19 / March / 2020 : 16-10
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 3932times
Latest news