29 / March / 2020 : 16-57

Coronavirus: Portugal grants temporary citizenship rights to migrants 

The Portuguese government is granting citizenship rights to all migrants and asylum seekers who have residency applications underway.

The move is intended to ensure everybody who needs it has access to social security and health care while the country battles the spread and effects of coronavirus.

Police have been stepping up surveillance measures to enforce social distancing, with the use of drones in Porto and Lisbon.

And in the capital, the army is distributing food to the homeless, as the country attempts to battle the coronavirus that has caused lockdowns around the world.

Those who are in the process of applying for citizenship will be granted citizenship rights until at least July 1, the government announced on Saturday.

Applauding the decision, Richard Danziger, a regional director of UN Migration, said Regional Director, said: “People should not be deprived of their rights to health and public service just because their application has not yet been processed.”

The Minister of Internal Affairs, Eduardo Cabrita, said it is "important to guarantee the rights of the most fragile, as is the case of immigrants".

"It is a duty of a society of solidarity in times of crisis to ensure that immigrant citizens have access to health and social security," he explained.

Author's cover photo
Published on 29 / March / 2020 : 16-57
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 2831times
Latest news