28 / February / 2020 : 14-34

Georgia president says EU visa-free travel not under threat

Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili said visa-free regime between Georgia and the EU is not endangered, Novosti Gruziya reported.

Earlier Germany internal affairs ministers Thomas de Maizière said the Georgian government is doing its outmost so that the number of asylum seekers from Georgia would not increase. At the same time he said the numbers are “alarming” and the Georgian government had been informed about it.

Thomas de Maizière said they are happy to cooperate with Georgia in connection with the return of those who were denied asylum. Despite this, we the outcome will be considered together with the European Commission if this development continues.

Author's cover photo
Published on 28 / February / 2020 : 14-34
Published by Vigen Kirakosyan

Lorem Ipsum-ը տպագրության և տպագրական արդյունաբերության համար նախատեսված մոդելային տեքստ է: Սկսած 1500-ականներից` Lorem Ipsum-ը հանդիսացել է տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ մոդելային տեքստ, ինչը մի անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք ստեղծելու ջանքերի արդյունք է:

Viewed 2801times
Latest news